Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

1. Η παρούσα ιστοσελίδα, που θα καλείται στο εξής «Portal», αποτελεί σημείο συνάντησης καλλιτεχνών (επαγγελματιών και ερασιτεχνών) με άλλους καλλιτέχνες, με επιχειρηματίες από το χώρο της διασκέδασης και με το κοινό. Ειδικότερα, στο εν λόγω Portal κάθε καλλιτέχνης μπορεί να προβάλει και να προωθεί άμεσα το καινούργιο έργο του, ενώ παράλληλα θα προσφέρεται δωρεάν στους χρήστες μια σειρά υπηρεσιών/σελίδων επικοινωνίας των χρηστών, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

2. Οποιαδήποτε χρήση του Portal διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης, που θα καλούνται στο εξής «Όροι Χρήσης» και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους από όλους τους χρήστες.

3. Οι Όροι Χρήσης που αναφέρονται στο παρόν είναι δεσμευτικοί για όλους τους χρήστες, οι οποίοι οφείλουν να τους διαβάσουν και να συμμορφώνονται πάντοτε με αυτούς.

4. Οι Όροι Χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

ΙΙ. ΧΡΗΣΤΕΣ

1. Οι χρήστες του Portal, που θα καλούνται στο εξής «Χρήστες», αποτελούνται από απλούς χρήστες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα: α) ανάγνωσης, ακρόασης και θέασης του περιεχομένου του Portal, β) να διατηρούν τη δική τους προσωπική σελίδα και γ) να συμμετέχουν στις διάφορες περιοχές συζητήσεων (fora), ενώ αντίθετα τη δυνατότητα ανεβάσματος (upload) αρχείων ακουστικών (audio) και αρχείων οπτικοακουστικών (video) τη διατηρεί αποκλειστικά και μόνο ο Διαχειριστής, του Portal, που θα καλείται στο εξής «Διαχειριστής».

2. Οι Χρήστες υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα τον Διαχειριστή, αν αντιληφθούν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της προσωπικής σελίδας που διατηρούν ή οποιαδήποτε γενόμενη ή πιθανή παραβίαση ασφάλειας.

 

3. Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τους παρόντες όρους χρήσης, ενώ οι Χρήστες ενδέχεται να ευθύνονται για βλάβες ή ζημίες που θα προκαλέσουν σε βάρος του Διαχειριστή ή τρίτων από την εν λόγω αδυναμία τους.


ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ PORTAL

1. Το περιεχόμενο του Portal, όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) εμπορικά σήματα, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domainname), πηγαίος κώδικας, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, διαδραστικές εφαρμογές, κείμενα, αρχεία ήχου και αρχεία οπτικοακουστικών έργων, που θα καλείται στο εξής «Περιεχόμενο Portal», αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Διαχειριστή και τελεί υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και διεθνούς δικαίου.

2. Το Περιεχόμενο Portal παρέχεται «ως έχει» αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση. Το Περιεχόμενο Portal δύναται να αντιγραφεί προσωρινά στη μνήμη κάποιου προσωπικού υπολογιστή με μοναδικό σκοπό την απλή ανάγνωση, ως εκ τούτου απαγορεύεται ρητώς να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο (ενδεικτικά): εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, πώλησης ή φόρτωσης (download) με οποιονδήποτε τρόπο είτε από τους Χρήστες είτε από οποιονδήποτε τρίτο.


IV. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. O Διαχειριστής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτά/δημοσιεύει στις προσωπικές σελίδες των Χρηστών του Portal, για το οποίο ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο οι Χρήστες.

2. O Διαχειριστής δεν προβάλει καμία αξίωση πνευματικής ιδιοκτησίας επί κειμένων, εικόνων, φωτογραφιών, αρχείων ήχου και αρχείων οπτικοακουστικών έργων, τα οποία οι Χρήστες ζητούν από αυτόν να δημοσιευθούν στην προσωπική τους σελίδα και γίνονται έτσι προσιτά στο κοινό μέσω των υπηρεσιών του Portal, επί των οποίων δηλώνεται ρητά ότι διατηρούν όλα τα δικαιώματα που τυχόν έχουν επί του Περιεχομένου, υποκείμενα όμως πάντοτε στους παρόντες Όρους Χρήσης και τους τυχόν περιορισμούς τους.

4. Τα ως άνω δικαιώματα του Διαχειριστή παύουν να ισχύουν, εφόσον κάποιος Χρήστης αποφασίσει να αποσύρει μέρος ή όλο το Περιεχόμενο που διατηρεί στην προσωπική του σελίδα. Στην περίπτωση αυτή, ο Χρήστης αποδέχεται ρητώς ότι ο Διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν υποχρεούται να αξιώσει την απόσυρση του Περιεχομένου από τρίτες υπηρεσίες που συνδέονται με το Portal.

5. Για όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης και αφορούν στην τήρηση προσωπικής σελίδας κάποιου Χρήστη, ο Διαχειριστής δύναται να αξιώσει από τον Χρήστη την καταβολή εύλογης αμοιβής για τις υπηρεσίες που θα του παρέχει και θα αφορούν ιδίως στη διαφήμιση και προώθηση του έργου του στο κοινό μέσω της χρήσης του Portal, σε κάθε δε περίπτωση ο Διαχειριστής δύναται να μεταβάλει (αυξήσει ή μειώσει) το ύψος της αμοιβής του, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη.

6. Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται να καταβάλλει αμοιβή στον Εγγεγραμμένο, στο Μέλος ή σε οποιονδήποτε τρίτο αξιώνει δικαιώματα επί του Περιεχομένου, ενώ διατηρεί τη ρητή συναίνεση του Χρήστη να τα μεταβιβάσει ελεύθερα σε οποιονδήποτε τρίτο με τους ίδιους όρους.

7. Τα ως άνω δικαιώματα σχετικά με τα αρχεία ήχου και τα αρχεία οπτικοακουστικών έργων ισχύουν για εύλογο χρονικό διάστημα μετά από τυχόν αφαίρεσή τους από τους Χρήστες. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο   Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να κρατήσει αντίγραφα των αρχείων αυτών ακόμα και αφού αυτά αφαιρεθούν, ενώ αντίθετα τα δικαιώματα επί των κειμένων, σχολίων και πάσης φύσεως γραπτού Περιεχομένου έχουν αόριστη διάρκεια και δεν ανακαλούνται.

8. Ο Διαχειριστής δηλώνει ότι θα αφαιρέσει Περιεχόμενο, εφόσον διαπιστώσει ότι το Περιεχόμενο του Χρήστη δεν πληροί τους όρους Χρήσης, χωρίς περαιτέρω διατύπωση ή προηγούμενη ενημέρωση, ενώ παράλληλα διατηρεί το δικαίωμα να εμποδίσει ή να απαγορεύσει την πρόσβαση στο Portal σε οποιονδήποτε Χρήστη ή τρίτο, εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτός παραβιάζει επανειλημμένως τους παρόντες όρους.

9. Ο Διαχειριστής δηλώνει ρητά ότι κάθε άποψη, σχόλιο, κείμενο και γενικότερα Περιεχόμενο εκφράζουν αποκλειστικά τις σκέψεις, τις απόψεις και την αισθητική του Χρήστη και σε καμία περίπτωση τον ίδιο, ο οποίος αποποιείται εξ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη του που τυχόν θα απορρέει από το Περιεχόμενο αυτό.

10. Ο Διαχειριστής, με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός του, δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει, απορρίψει ή διαγράψει Περιεχόμενο, το οποίο κατά την κρίση του, παραβιάζει την παρούσα ή είναι προσβλητικό, παράνομο ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, σε κάθε δε τέτοια περίπτωση, ο μόνος υπεύθυνος έναντι οποιοδήποτε τρίτου για το Περιεχόμενο τουPortal ή για κάθε πληροφορία και υλικό που μεταδίδεται σε άλλους Χρήστες ή τρίτους, είναι ο ίδιος ο Χρήστης.

11. Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε διαρροή ή οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία Χρήστη ή τρίτου από οποιαδήποτε παραβίαση του Περιεχομένου του Portal, ενώ δύναται να αξιώσει από τον Χρήστη ή οποιονδήποτε τρίτο αποζημίωση σε περίπτωση που υποστεί βλάβη ή ζημία από την αυθαίρετη και παράνομη χρήση του.

12. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί στους Χρήστες, όποτε το κρίνει σκόπιμο και αναγκαίο, την τήρηση προσωπικής σελίδας, καθώς επίσης να διακόψει και να απαγορεύσει τη χρήση των υπηρεσιών του Portal σε οποιονδήποτε Χρήστη.

13. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, που αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στους παρόντες όρους, ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρήση των υπηρεσιών του Portal και κάθε τρίτης υπηρεσίας συνδεδεμένης με αυτό και επιφυλάσσεται ρητώς για την άσκηση όλων των νόμιμων δικαιωμάτων του, προκειμένου να αποζημιωθεί για κάθε προκύπτουσα θετική και αποθετική ζημία.

V. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

1. Οι Χρήστες μεταβιβάζουν στον Διαχειριστή (ενδεικτικά) το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να αναπαράγει, να τροποποιεί, να αποσύρει, να προβαίνει σε δημόσια εκτέλεση, να μεταδίδει και να αναμεταδίδει στο κοινό, καθώς και να κάνει προσιτό στο κοινό το Περιεχόμενο μέσω των υπηρεσιών του Portal που υφίστανται ή θα δημιουργηθούν στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένων χωρίς καμία εξαίρεση και όλων των υπηρεσιών ή εφαρμογών που θα συνδέονται με το Portal και ιδιαίτερα με το προσωπικό προφίλ του κάθε Χρήστη.

2. Οι Χρήστες αναγνωρίζουν, αποδέχονται και συναινούν ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο αναρτηθεί στο Portal θα μπορεί να γίνει προσιτό σε άλλους Χρήστες και σε οποιονδήποτε τρίτο, καθώς επίσης και να διανεμηθεί περαιτέρω στο Διαδίκτυο και σε άλλα πολυμέσα.

3. Οι Χρήστες βεβαιώνουν ότι είναι οι κύριοι, νομείς και κάτοχοι του Περιεχομένου που τηρείται στην προσωπική τους σελίδα, ενώ βεβαιώνουν πως δεν παραβιάζουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εκδοτικά δικαιώματα, συμβατικά δικαιώματα και πάσης φύσεως δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. Σε περίπτωση παραβίασης των ως άνω δικαιωμάτων ευθύνονται αποκλειστικά οι Χρήστες ατομικά και εις ολόκληρο να αποζημιώσουν οποιονδήποτε άλλο Χρήστη ή τρίτο για την παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών και ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διαχειριστής. Σε περίπτωση παραβίασης, ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει από τους Χρήστες και από οποιονδήποτε τρίτο αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημία του.

4. Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ρητώς ότι α) δεν θα προσβάλλουν την προσωπικότητα τρίτων (αναρτώντας/δημοσιεύοντας υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο) και δεν θα προβούν σε καμία ενέργεια που συνιστά έμμεση ή άμεση απειλή προς οποιονδήποτε άλλο Χρήστη ή τρίτο, β) δεν έρχονται σε αντίθεση με το νόμο, τα χρηστά και τα συναλλακτικά ήθη γ) δεν παραβιάζουν με κανένα τρόπο την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των Χρηστών ή τρίτων και δ) δε θα παραπλανήσουν ή ζημιώσουν με κανέναν τρόπο τον Διαχειριστή.

5. Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ρητώς ότι δε θα προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.

6. Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ρητώς ότι δε θα παραπλανήσουν οποιονδήποτε άλλο Χρήστη ή τρίτο προωθώντας εν γνώσει τους ψευδείς, παραπλανητικές ή λανθασμένες πληροφορίες.

7. Οι Χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν και να προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Διαχειριστή.

8. Οι Χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας του Portal ή συνδεδεμένης με αυτό ή να εμποδίσουν άλλους Χρήστες να χρησιμοποιούν το Portal και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία συνδεδεμένη με αυτό.

9. Οι Χρήστες υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες δικές τους ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα Χρηστών ή τρίτων, είτε σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο (chats, messageboards) είτε κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Portal και οποιασδήποτε υπηρεσίας που συνδέεται με το Portal και παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας περισσοτέρων των δύο Χρηστών.

10. Ιδίως για τους Χρήστες που διατηρούν προσωπική σελίδα στο Portal, από τους οποίους θα ζητηθούν τα προσωπικά τους στοιχεία, αυτοί δηλώνουν ρητώς πως τα στοιχεία που δίνουν είναι έγκυρα, πλήρη, αληθινά και ακριβή, ενώ ο Διαχειριστής δηλώνει ρητώς πως τα στοιχεία αυτά δεν πρόκειται να τα γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συναίνεση του Χρήστη.

VΙ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των Xρηστών του Portal υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης.

3. Οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

4. Οι Χρήστες οφείλουν να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του Portal συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

5. Ο Διαχειριστής συλλέγει προσωπικά στοιχεία των Χρηστών, μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο, καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο, ιδίως όσα συλλέγονται με διάφορες Φόρμες Υποβολής Αιτήσεων Ενδιαφέροντος.

6. Οι Χρήστες αναγνωρίζουν ότι τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία και τους σκοπούς του Portal, ήτοι για εσωτερικές λειτουργίες, τη στατιστική μελέτη, την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων και των μουσικών τάσεων, προτιμήσεων κτλ, τη δημιουργία σχετικού περιεχομένου και τη διοργάνωση αντίστοιχων εκδηλώσεων, καθώς και για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τους Χρήστες, εκτός εάν κάποιος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του προς τον Διαχειριστή και συναινούν στη δημιουργία του αρχείου και στη συλλογή, επεξεργασία, κατηγοριοποίηση κτλ των στοιχείων αυτών.

7. Ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί τα ως άνω στοιχεία σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες που παρέχει το Portal τόσο στους Χρήστες όσο και στους συνεργάτες ή/και σε τυχόν διαφημιζόμενους στο Portal, ενώ σε καμία περίπτωση δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των Χρηστών χωρίς τη συγκατάθεση αυτών.

8. Οι Χρήστες μπορούν πάντοτε να επικοινωνούν με τον Διαχειριστή, προκειμένου να διασταυρώσουν την ύπαρξη του προσωπικού τους αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή τη διαγραφή του.

VΙI. COOKIES

1. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των Xρηστών [τύπος φυλλομετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, παρόχους διαδικτύου κτλ] ή την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IPAddress), καθώς και δεδομένα που αφορούν την κίνηση των Χρηστών στο Portal χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies).

2. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του Χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή σελίδων του Portal, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές, οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

3. Βάσει της ως άνω τεχνολογίας, ο διαχειριστής δύναται να συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο Χρήστης μέσα στο Portal και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του Portal. Ο Χρήστης δύναται τεχνολογικά να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο με τέτοιο τρόπο, ώστε να προειδοποιείται για τη χρήση cookies και να επιτρέπει ή όχι τη χρήση αυτών. Σε περίπτωση που κάνει την εν λόγω ρύθμιση και επιλέξει να μην αποδεχτεί τη χρήση των cookies για την αναγνώρισή του, ενδέχεται να μη μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες του Portal.


VIΙΙ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

1. Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε ενήλικες άνω των δεκαοχτώ (18), σε ανηλίκους που έχουν περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα, καθώς και σε ανηλίκους που έχουν τη ρητή συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

2. Οι ανήλικοι κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών απαγορεύεται ρητά να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας και οι ενήλικες υποχρεούνται να προστατεύσουν τους ανηλίκους.

3. Σε περίπτωση που ανήλικοι χρήστες κάτω των δεκατεσσάρων (14) δηλώσουν ψευδή ημερομηνία γέννησης, ώστε να εγγραφούν και επισκεφτούν σελίδες ή υπηρεσίες του Portal, ο Διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη για την έκθεσή τους στο Περιεχόμενο του Portal ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση του Portal. Ο Χρήστης που δήλωσε ψευδή ημερομηνία γέννησης, ευθύνεται πάντοτε απέναντι στον διαχειριστή για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σ' αυτόν από την ψευδή του δήλωση.

4. Η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση, έκθεση ή θέση σε κυκλοφορία πορνογραφικών εικόνων ανηλίκων, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο αποπλάνηση ανηλίκων συνιστούν ποινικά αδικήματα και διώκονται σύμφωνα με το Νόμο. Εάν διαπιστωθεί η χρήση ή πρόσθεση παράνομου περιεχομένου στο Portal από Χρήστη, ο λογαριασμός του Χρήστη αυτού θα διαγραφεί πάραυτα από τον Διαχειριστή χωρίς καμία προειδοποίηση.


Χ. ΔΕΣΜΟΙ (LINKS)

1. Ο Διαχειριστής δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, οι Χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στα αντίστοιχα websites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

2. Ο Διαχειριστής δηλώνει ρητώς ότι σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ' οιονδήποτε τρόπο.


ΧΙ. ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ - ΧΡΗΣΤΩΝ

1. Οι Χρήστες συμφωνούν ότι η χρήση του Ρortal γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη, εφόσον δεν υπάρχει ειδική, αμοιβαία αποδεκτή, γραπτή συμφωνία μεταξύ αυτών και του Διαχειριστή.

2. Ο Διαχειριστής δηλώνει ρητώς ότι αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με: α) λάθη, ανακρίβειες η απώλεια περιεχομένου, β) οποιαδήποτε ζημία (περιουσιακή ή ηθική) προκύψει από τη χρήση του Ρortal, γ) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση του server στα προσωπικά δεδομένα, δ) οποιαδήποτε διακοπή, παύση, κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του Ρortal, ε) ιούς, Trojanshorses που μπορεί να μεταδοθούν από το Ρortal ή οποιονδήποτε τρίτο χρησιμοποιεί το Ρortal, στ) οποιοδήποτε λάθος από πράξη ή παράλειψη επί του περιεχομένου του Ρortal ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύψει ως αποτέλεσμα από τη χρήση του.
3. Ο Διαχειριστής δηλώνει ρητώς ότι αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία διαφημίζεται ή προσφέρεται μέσω του Ρortal, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα παρακολουθεί ούτε θα γίνει μέρος οποιασδήποτε συναλλαγής μεταξύ οποιουδήποτε Χρήστη και οποιουδήποτε παρόχου προϊόντων ή υπηρεσιών.

4. Οι Χρήστες αποδέχονται ρητώς ότι ο Διαχειριστής δεν θα ευθύνεται για το περιεχόμενο ή οποιαδήποτε παράνομη ή προσβλητική συμπεριφορά οποιουδήποτε Χρήστη ή τρίτου και αποδέχονται εξ ολοκλήρου το ρίσκο οποιασδήποτε προσβολής ή ζημίας από τους ανωτέρω λόγους.

ΧΙ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε δικαιώματα που περιλαμβάνονται σ' αυτούς δεν μπορούν σε καμία περίπτωση, εκτός και αν προβλέπεται ρητώς, να αποτελέσουν αντικείμενο μεταβίβασης ή εκχώρησης εκ μέρους των Χρηστών χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Διαχειριστή, ο οποίος δύναται να μεταβιβάσει και να εκχωρήσει τα δικαιώματα της χωρίς καμία περαιτέρω διατύπωση.

2. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να προσθέτει υπηρεσίες στο Portal ή ακόμα και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του Portal με ή και χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες.

3. Ο Διαχειριστής δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης, με την υποχρέωση όμως να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Ωστόσο, η συνεχής χρήση του Portal και μετά από τις ως άνω τροποποιήσεις συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης, ως εκ τούτου συνιστάται η συχνή επαλήθευση των Όρων Χρήσης.

4. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσας δεν θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

5. Οι Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

6. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση, αρμόδια καθ' ύλη ορίζονται τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.